?הנתמכ םיצור םתא המ .תדלומוי םכל שי
?ןוכנ ,הער אל הנתמ תיארנ - סדיילב-רלור
סדיילב-רלורה תריחבל םכלש םילוקישה המ ?ורחבת דציכ
?םימיאתמה
- םיעדוי םתא ירה
.רבד לכב ומכ ,םיגוס ןומה שי:םכלש םילוקישה תא ומשר

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ