ינוויכ 15 הנומ (Jib Fowles) סלואפ בי'ג ינקירמאה תרושקתה רקוח
ידיל םיאבה םיישונאה םירציהו םיכרצה לא םינלמעותה לש היינפ
.תעדומ יתלבו תעדומ הרוצב יוטיב

םיכרצ רפסמ יוטיב ידיל םיאב ,תואבה תומוסרפהמ תחא לכב
תא ןאכ םיגדנ אל ונא .םיאמוסרפה םינווכמ םהילאש םיישונא
.ףדה ךשמהב תאצמנ האלמה םיכרצה תמישר .םיכרצה 15 לכ

:תואבה תומוסרפהמ תחא לכ לע וצחלםיאמוסרפה םינופ םהילא םיכרצה לש האלמה המישרה
(רבסה לבקל םכנוצרב םא ,וצחל)
ןימ · תוכייתשה · תלוזל הקנעה · הנווכה · תונפקות · הטילש · תויגשיה · הרקוי · בל תמושת · הימונוטוא · החירב · הנגה · הקיטתסא · תונרקס · םיגולויסיפ םיכרצ ·


םייחה םעט - 3 ליגרת

ולש אמסיסהו רצומ לכ - 4 ליגרת