תרושקת תעפשהש תסרוגש השיגה תא ריכנ הז רועישב
,תיעמשמ דחו הרישי הנניא הייסולכואה לע םינומהה
.םיבלש ינש ללוכש בכרומ ךילהת איה אלא

ונילע עיפשהל םיסנמ םינלמעותה דציכ םדוקה רועישב וניאר
.תועד קווישב ןהו םירצומ קווישב ןה ,תומכחותמ םיכרדב
?תרושקתה לש התעפשה לעופב הקזח המכ דע ,לבא
תרושקתל הסחיי "קרזמה תירואית" ,םדוקה רועישב וננייצש יפכ
ידי-לע ,יתועמשמ ןפואב רוביצה לע עיפשהל תורשפאו בר חוכ
.הרבחה לא קרזמ לש טחמ ומכ םירסמ תרדחה
תרושקתהש תונעוטה תושדח תושיג תורדוח ולחה םיעבראה תונשב
.תלבגומ התמצועו "הלוכי לכ" הנניא
חרכהב הניא ונילע תרושקתה לש העפשההש תונעוט הלא תושיג
ךילהתב הרבחה לע העיפשמ אלא ,תופצל היה ןתינש יפכ ,הרישי
."תרושקתה לש תיבלש ודה המירזה" :ארקנש ,רתוי בכרומ