תרושקת יעצמאבש םינכתה לכל ףשחיהל לגוסמש םדא ןיא
םינכת לש עפשו תיתרושקת תוצצופתה לש בצמב .םינומהה
ףשחיהל םירבד וליאל טילחהל םדא לכ שרדנ ,םינווגמו םינוש
.רתוול םירבד וליא לעו
?תרושקתהמ תורישי םיפשחנ ונניא וילא עדימ ונילא עיגמ ,ןכ םא דציכ

?בשחמ תונקל דציכ :1 ליגרת


"םוחתב אצמתמש רכמל הינפ" - לאשמב 4 הבושתש עיתפמ אל
- 3 הבושת םגש ןכתייו ,רתויב הובגה גורדה תא הלביק הארנכ
ןיינעתהל ,תוחמתהל םילוכי ונניא ."תונחב רכומה םע תוצעייתה"
ךרדה ןכלו ,םלועבש םימוחתה לכב דימת םינכדועמ תויהלו
.ונלש םירכמה ןמ ונילא עיגמש עדימב רזעיהל איה רתויב הטושפה