,דלפסרזל לופו ץ"כ אוהילא םשארבו םיאקירמא םיגולויצוס
הליחת עיגמ םינומהה תרושקתה ילכב גצומה עדימה יכ וליג
םיאב םה םמיעש םישנאל ותוא םיריבעמה "העד יגיהנמ"ל
.םהילע עיפשהל םתלוכיבשו עגמב

:ךכ הארנ תיבלש ודה המירזה ךילהת
(רבסה תלבקל רותפכ לכ לע ץחל):תישיא-ןיב תרושקתבש תונורתיה םילצונמ הז ךילהתב
,וביבס םישנאל העדה גיהנמ ןיב ישיא ןיב עגמ םייק
יכרצ תנבה תאו ידיימה בושמה תא לצנל ול רשפאמש
.הליעי ךרדב םירסמ תרבעהו עונכשל ,ולומ דמועה םדאה
העדה גיהנמ לש וידידיש הביחהו הברקה םצעמ ,ףסונב
- םיסרטניאו םיעינמ ול ןיאש הארנש הז םצעו ,ול םישכור
לש םתעד לע ותעפשה ןכלו םינכו םינימא םיעמשנ וירבד
.הלודג םהלש תוטלחהה תלבקו וירבח

?תיבלש-ודה המירזה ךילהת דבוע דציכ :2 ליגרת