.והשלכ םוחתב העד גיהנמ אוה דחא לכ טעמכ

םיברמש הלאכ םנשי תירוביצ היגוס לכ יבגלו םוחת לכב
,תובהלתה רתיב ויבגל םיאטבתמו אשונב ןיינעתהל
:םירחאמ תונטרפו תוריהב
םיווהמ הנפואב םיניינעתמש תורענו םירענ ·
החרטה תא םירחאל םיכסוחו ,יוקיחל לדומ
תוגוצתבו םינותיעב הנפואה וצ תונכדעתהבש
.הנפוא
ילעבו הקיטילופב דאמ םיניינעתמש םישנא ·
םהירבח תא םיענכשמ ןיינעב תושבוגמ תועד
.םהיתועד תא שבגל םהל "םירזוע"ו
תצעויכ תשמשמ םיבשחמה םוחתב תיחמומש הרענ ·
.הירבחל
םיטרסה לע תולקב ץילמהל םילוכי םיטרס יבבוח ·
םהידידיל ךוסחלו ,הנוע התואב רתויב םיבוטה
.םיבזכאמ םיטרס

."ץועיי תנחת" וא "ןיעידומ תורש" ןיעמ םישמשמ העדה יגיהנמ
םישיגרמ ונא ןכלו ,"ונלשמ דחא" :םהש אוה םהלש לודגה ןורתיה
.ןימא בשחנ ונל םינתונ םהש עדימהו םהילא םיבורק

?םכתביבסב העדה יגיהנמ םהימ :3 ליגרת

?העד יגיהנמ םתא םאה - םכמצע תא ונחב :4 ליגרת