םירועיש השולש לש הרדסב ןושארה אוה הז רועיש
.תרושקתה ךילהת לש םינוש םילדומ םיגיצמה
- םינושארה םילדומה ינש תא דמלנ הז רועישב
םילדומ םהינש .רביוו-ןונאש לדומו לווסאל לדומ
לש ומויק תדבועל םיסחייתמ םניא רמולכ ,םייווק
.תרושקתה ךילהתב בושמה