םיטביה ןיבהלו תרושקתה ךילהת תא חתנל חונ היהיש ידכ
.הזה גשומה תא םיריבסמש םינוש םילדומ םימייק ולש םינוש
םהילע רבדל םישנאל םירזועש םילדומ םימייק םיבר םימוחתב
.םתוא חתנלו
הקיסיפה וא הימיכה ירועישב םתלקתנ יאדוו ,המגודל
ןכלו ,תוארל רשפא יאש רבד אוה םוטא םג - םוטאה לדומב
םיביכרמה תא ןיבהל רוזעיש לדומ איצמהל ךרוצ היה
.וב םירוקש םינוש םיכילהתו םוטאה לש.דימת אל ךא םירויצכ וא םיטוטרשכ םיעיפומ םילדומ תובר םימעפ
םיראותמ םקלחש ,םיבר םילדומ םימייק ,לשמל ,היגולוכיספב
םדאה תוישיא לש בכרהל לדומ ראית דייורפ ,המגודל .םילימב
.דיאו וגא ,וגא רפוס :םיביכרמ השולש ללוכה
.אבה רתאל וסנכיה לדומה לע הרצק הריקסב םיניינועמ םתא םא

היטביה לכ תא ראתל רשפא יא ,תואיצמה לש התובכרומ לשב
,םינוש םילדומ םימייק ללכ ךרדב ןכל .דחא לדומ תועצמאב
.תואיצמה לש םינוש םיטביהב םידקמתמה


.תרושקתל םילדומ השיש ריכנ םיאבה םירועישה תשולשב
תרושקתה תא ןיבהל רזועו םימיוסמ םיטביה שיגדמ לדומ לכ
.רחא תצק ןוויכמ