:תולאש שמחמ בכרומכ תרושקתה ךילהת תא ראתמ הזה לדומהתשיכר ,הגצהמ וא רישמ תושגרתה :המגודל
תוברועמ תרבגה ,תמוסרפ תעפשהב רצומ
.םואנ וא הבתכ רואל עדיו

:המגוד
רשקהב ,וללה תולאשה תשמחל תוסחייתה הנה
:תוריחב תלומעתב תשחרתמה תרושקתל
לווסאל לש לדומה :1 ליגרת

? לדומה שיגדמ המ
רסמ תרבעה ךילהת תא שיגדמ הזה לדומה .1
.(דחא ןוויכב קר) ןעמנל ןעומהמ
.ןעמנה לע העפשהה תדימ ביכרמ תא שיגדמ לדומה .2

?לדומה םלעתמ הממ
ךילהתכ תרושקתה ךילהתל סחייתמ לדומה .1
(יווק לדומ) .ןעמנהמ בושמ ןובשחב תחקל אלב ירטס-דח
:יוטיב ידיל םיאב םניא םינוש תרושקת יביכרמ .2
?תילכת וזיאלו םירבדה ורמאנ תוביסנ וליאב