לכ לע רבסה תוארל ידכ תוביתהמ תחא לכ לע רבכעה םע ורבע
:רביוו ןונש לדומב ביכרמםינמיסו םירדשמ - 2 ליגרת

רביוו ןונאש לדומ תמועל לווסאל לדומ - 3 ליגרת

? לדומה שיגדמ המ
.תרושקתה לש ינכטה ךילהתה תא שיגדמ לדומה .1
- רסמה לש "םינוש הריבצ יבצמ"ל סחייתמ לדומה .2
דודיק רחאל ךפוהו ,הבשחמ וא ןויערכ הווהתמ רסמה
.יהשלכ הפשב םינמיסל
רעפל םורגל יושעש שערה טנמלא תא ףיסומ םג לדומה .3
.טלקנש המל רדושש המ ןיב

?לדומה םלעתמ הממ
,בושמהמ ,תרושקתה ךילהת לש תוירטס ודמ םלעתמ לדומה .1
יביספכ ןעמנה לא ,לווסאל לש לדומה ומכ ,אוה םג סחייתמו
.(יווק לדומ) .ךילהתב

ילגעמ לדומו יווק לדומ - 4 ליגרת