םג םיסחייתמ םהינש ,םיפסונ םילדומ ינש ריכנ הז רועישב
.תרושקתה ךילהתב יביטקא קלח חקולכ ןעמנה לא
םירשקה תא ראתמ ,ןיילקמ ילטסו לדומ :ןושארה לדומה
:ינשה לדומה .תרושקתה יעצמאו ןעמנה ,ןעומה ןיב םינושה
ךילהת לאכ תרושקתה ךילהתל סחייתמ ,יליירו ילייר לדומ
.ןעמנהו ןעומה םיאצמנ ןהבש תויתרבחה תוביבסהמ עפשומש