,ןעומה ןיב םיבכרומהו םינושה םיסחיה תא ראתמ הז לדומ
.תרושקתה יעצמאו ןעמנה
עוריאה לע חווידב רזעינו ,םיבלשב לדומה תא תונבל הסננ
:8.4.99 ךיראתב םייקתהש אבה


          םינבלאה םיטילפה םע תוהדזהה תרצעב םיפלא תורשע"
ןיבר רכיכב


צ"לג לש דחוימ םירודיש םוי לש ואיש איה תרצעה
;םיטילפה ןעמל תומורת ופסאנ וב
.ח"ש ןוילימ 2.5 ופסאנ הכ דע
זאמ םיכרוע א"ת תייריעו תידוהיה תונכוסה ףותישב ,צ"לג
המסיסה תחת דחוימ םירודיש םוי רקובב 08:00 העשה
ןעמל תומורת ףוסיאל ולוכ שדקומש ,"קותשל רוסא ונל"
,ןפלואה בצוה א"תב ןיבר רכיכב .ובוסוק לבחמ םיטילפה
תרצע םוקמב הליחתמ וז העשב .המרתה ידקומ ודילו
.תובדנתהב םיעיפומש םיבר םירמז תופתתשהב תינומה
.ח"ש ןילימ 2.5 לש םוכס םרתנ וישכע דע
רכיכל יכ א"תב ןיבר רכיכמ תחוודמ רלטוק תרשוא
רעונ ינב יפלא תורשע 20:30 העשה לע ועיגה ןיבר
םינבלאה םיטילפה םע תוהדזהל ואבש תוחפשמו
םינמואה תורשע לש תוברה תועפוהב תופצלו ,ובוסוקב
תא קומע ךשמייש ,הזה ברעב עיפוהל ידכ וסייגתהש
".הלילה ךות


וידרה יבתכ - וידר חוויד לש טבמה תדוקנמ עוריאל סחייתנ ואוב
(םינעמנה) םיניזאמה לא חטשהמ תועידי םירסומ (םינעומה)
:הלא םה לדומה יפ לע תרושקתה ךילהת יביכרמ .וידרה תועצמאב

םיבר םישנא :םינוש םיעוריא הלא תועשב םירוק ןיבר רכיכב ·
םה הלאה םיעוריאה .דועו תומרתה ,םירמז לש תועפוה ,םיעיגמש
… ,x1 ,x2 ב םתוא ןמסנ .וידרב חווידל תורוקמה
.עוריאהמ תורישי תרדשמו ןיבר רכיכב תאצמנ להצ ילג תכרעמ ·
.(וידר - רסממ ילכ) C ב התוא ןמסנ
דחאל סחייתנ .חטשהמ םיחוויד םיאיבמו רוזאב םירוזפ םיבתכ ·
.(ןעומה) A ב ותוא ןמסנו ל"הצ-ילג יבתכמ
.(ןעמנה) B ב םתוא ןמסנ .וידרהמ חווידה תא םילבקמ םיניזאמה ·.וללה םיביכרמה ןיב םינושה םיסחיה תא ראתמ לדומה
:הגרדהב םתוא הנבנ
ךכ טוטרשב םינושה םיביכרמה ןיב םימיאתמ םיצח ופיסוה
.(ופוסו ץחה תליחת לע וצחל) :םיאבה םיבצמה תא וראתיש
םיניזאמל רסומו לודגה המרתהה דקומב אצמנ בתכה .1
.ח"ש ןוילמ 2.5 :אוה התע דע ףסאנש םוכסהש

.םירמז לש תועפוהמ םיעטק תורישי תרדשמ וידרה תכרעמ .2