תויתרבח תועפשה תא ראתמ יליירו ילייר לש לדומה
.תרושקתה ךילהת לע

האירק לש עגר :3 ליגרת

תועיפשמש ,תוינושאר תוצובק רפסמל ךייתשמ ונתאמ דחא לכ
תוצובק .םינוש םירסמ םיטלוק ונא וב ,ןפואה לע רישי ןפואב
םירכמה ,ונלש םירבחה ,ונלש החפשמה :תויהל תולוכי תוינושאר
תורזגנ תוינושארה תוצובקה .'וכו רעונ תעונת ,ונלש התיכה ,ונלש
,תונומאה ,םיכרעה בוציע לע העיפשמש רתוי הבחר תיתרבח תכרעממ
.הרבחב תוגהנתהה יללכו תודמעה
- ינוליחה םדאל הרז טעמש תיתרבח תכרעמל המגוד וניאר 3 ליגרתב
.תידרחה תכרעמה
עגונב תודמע ,תידוהי הנומא ,םיידוהי םיכרע הביתכמ תידרחה תכרעמה
,עונצ שובל :ומכ תוגהנתה יללכו ,דועו לארשי ץרא ,טפשמ ,הרבח יניינעל
.דועו הפשב םיידוחיי םייוטיב
םינכתה ,וב םייוצמש םיבר םינכתב ןיינעתי הז ןותיעב ארקיש יתד םדא
םירכומו ומלועל םירשקתמ םהש ןוויכ םתנבהב קמעתי אוהו ותוא וקיסעי
,תונקפסב םינכתל סחייתי הזכ ןותיעב ארקיש ינוליח םדא ,ותמועל .ול
הארמל תוינרקס םייניעב ץיצי םירחא לאו ,ותוא ןיינעי אל לודגה םקלח
.ללכ ןבומ ול היהי אל םינכתהמ קלח ,ףסונב .ויניעל ףשחנש רז םלוע

תויתרבח תוכרעמ :4 ליגרת

:ךכ הארנ יליירו ילייר לש לדומההיזיוולטהמ ,ןותיעהמ ,םישנאמ םירסמ םיטלוק ונא רשאכ, לדומה יפל
םאתהב רסמה תא םישרפמ ונא ,רחא תרושקת יעצמא לכמו וידרהמ
ידי לע םינשה ךלהמב ונב ורדחוהש ונלש םיכרעהו תודמעה ,תונומאל
.םיכייש ונא הילאש תיתרבחה תכרעמהו תוינושארה תוצובקה
.ולש תוינושארה תוצובקהמ עפשומ (ןעומ) רסמה רסומ םג ,המוד ןפואב
,תמיוסמ הרוצב ותוא ריבעהלו רסמה תא תונבל ול תמרוג וז העפשה
.ךכל תועדומ אלב םיתיעל

20 -ה האמב הלרדניס :5 ליגרת


,הליעי היהת ונירבח ןיבל וניניב תרושקתהש ידכ :לדומהמ הנקסמ
ונחיש ינב ןהב םיאצמנש תויתרבחה תוכרעמה תא ריכהל ונילע
וילא להקה תא ריכהל םיכירצ תרושקתה יעצמא םג .ןתוא ןיבהלו
רמוחו לק ,םהלש םירסמה תא שרפי אוה דציכ תוזחלו םינופ םה
.םייביטלופינמ םירסמ ריבעהל םיניינועמשכ


ןעומה ןיב קר םימייקתמ םניא םירסמה יפוליח יליירו ילייר לדומ יפל
תוכרעמה םג .ףטוש ןפואב תוכרעמה לכ ןיב םיפלחומב אלא ,ןעמנהו
.ןכותב םייחה םיטרפה לעו וז לע וז תועיפשמ תונושה