םיטידרק

ספנרפ תירוא ............................................. הביתכו חותיפ
בהי סיריא ,יחידב תאיל ................... יעוצקמ ץועייו האירק
ןירוגז הינוט ,ירורד תירינ ....................................... תונכת
ןובנ דרו ................................................................. בוציע
ןושש לייא ................................................. טקייורפה שאר