.הנורחאה הנשה ךלהמב תורתוכל הלעש והשלכ אשונ ורחב
2 ץורע לש תושדחה רתאל וסנכיה

.ןויכראה לע וצחל
,(ומצע אשונה איה הלימה ילוא) םתרחבש אשונב חתפמ תלימ ודילקה
.םתלביקש המישרה תא ונחבו
?רתויב "םח" אשונה היה הפוקת וזיאב
?תורתוכהמ םלענ אשונה ןהבש תופוקת ויה םאה
?ןואפיק תפוקת ירחא תורתוכל רזח אשונה םאה
.ירוביצה םויה רדסל אשונ תיילעל תוביסה ןהמ בושחל וסנ

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ