םיפוצרחה לש רתאל וסנכיה
: םתיארש תויומדה לש תימדתה בוציעל וסחייתה
?םישגדומו םיפשחנ םיגצומה םיאקיטילופה לש תושלוח וליא
.תואמגוד יתש תוחפל ונת

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ