,תרושקת ךילהתל תחא המגוד ונת
.ונדמלש תורדגהה יפ לע תרושקת ונניאש ךילהתל תחא המגודו

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ.תובושתה חולב רתויב תוניינעמהו תופיה תואמגודה תא גיצנ ונא