תרגסמב "ףתוש" לכ .תונוש תרושקת תוביבסל תואמגוד וניאר
ףתתשמ אלא ,תידעלב הילא ךייתשמ ונניא יהשלכ תיתרושקת
.תורחא תורגסמב םג

,הרבחב ריכב להנמ ,המגודל
,וידבוע םע ירמגל הנוש דיקפת "קחשמ"
.ותחפשמ ינב םע רשאמ

לע דאמ דיפקהל ,ינשה לש סובה אוה דחאהש םיבוט םירבח ינש לע
,הדובעה תרגסמבו תורבחה תרגסמב ,םהיניב ירמגל םינוש קחשמ יללכ
.ךכ לע ודיפקי אל םא הנכסב תויהל הלולע םתורבח ןכש
.רפס-תיבב ונב לש הרומ אוה בא רשאכ רצוויהל תולולעש תויעבה לע ובשחו
.(םימעפל הרוק הזו)
הדובעל ויתימע םע רבדמש הטיסרבינואב יאקיטמתמהש ,הארנכ ,בטומו
לע ויגיגה תא סובוטואב גהנהמ ךוסחי ,םהל קר םינבומש םיחנומב
.העיסנה םולשת לש תויטמתמה תויועמשמה
?החפשמה ינבל תודוקפ ןתונו התיבה עיגמש אבצב ר"סרל עגונב המו

םיאלממ םכמצע םתאש םינוש םידיקפת השולש תוחפל וראת
םכתוגהנתה הנתשמ דציכו ,(םישמתשמ םתא םהב םילמסהו םיקוחה)
?הלא םידיקפת ןיב תושגנתהל המגוד םג םכל שי םאה .דיקפתל דיקפתמ.תובושתה חול יבג-לע ומסרפתי תודחוימו תופי תובושת