:םישער יגוס השימח ונינמ הז רועישב

תונתינש תוטשפומ וא תומומע םילימבו םיגשומב שומיש .1
.םירחא ידי-לע הנוש תונשרפל
םינוש םירשקהב תונוש תויועמשמ שי םילמסלו םילימל .2
.תונתשמ תוביסנל םאתהב
.הפש יישק - תלוזל תנבומ הנניאש הפש .3
.תיעוצקמ הפש .4
.תוינכט תוביס .5

.םיגוסל וללה םישערה תא ןיימל תוחפל תחא ךרד ועיצה

:םכמצע תא וקדב

2 ןוימ1 ןוימ