.תרושקת יגוס לש בחר ןווגמ ונל רשפאמ טנרטניאה תשרב שומישה
םאה לבא .תשרה תועצמאב םיכוותמ ןבומכ וללה תרושקתה יגוס לכ
?םינומה תרושקת וא תכוותמ תישיא-ןיב תרושקת םה
תא ןוחבל וסנ .הז לע בושחל ןיינעמ לבא ,יעמשמ דח הז דימת אל
.םיאבה םירקמה
:םדוקה הריקחה ילכב רזעיהל ולכות

רבחל ינורטקלא ראודב בתכמ תחילש ·
םישנא האמכ לש הצובקל ינורטקלא ראודב בתכמ תחילש ·
.שיא 100000 כ לש הצובקל ינורטקלא ראודב בתכמ תחילש ·
.(קווישו םוסרפ םשל תשרב תובר םימעפ תעצבתמ וז הלועפ)
םישנא תצובק ןיב טא'צ ·
(בחרה להקל החותפ לבא ,לשמל ,ונלש וז ומכ) ןויד תצובק ·
:(םירקבמה רפסמל בל ומיש) לשמל הז ומכ ,רתא ·
:(םירקבמה רפסמל בל ומיש) לשמל הז ומכ ,רתא ·