:םיאבה םיבצמהמ דחאל םכייחמ המגוד ונת
ותואל םינוש םירואית ינש ונתנ םישנא ינש ובש הרקמ .א
.תואיצמב הרקש עוריא
םיטרפ םתטמשה ,תואיצמה תא טעמ םתתוויע ובש הרקמ .ב
.םתיצרש המל תואיצמה תא םיאתהל ידכ םירחא םתפסוהו
?םכלש םילוקישה ויה המ


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ