1999 ב ומחלנש תולודגה תוגלפמה יתש לש םירתאה םכינפל
:םירחובה תולוק לע
ץרמו תחא לארשי

.ולש םינושה םיפדה ןיב ופדפדו םירתאהמ דחא לכל וסנכיה
?םירתאהמ דחא לכב תולקב רתאל םתחלצהש םיטלובה םירבדה םהמ
?םכתעדל ךכל הביס שי םאה
?אוצמל םתישקתהו אוצמל םתיפיצש םירבד ויה םאה
?ךכל הביס שי םאה
?תוחפ המו שגדומ המ
.תונומתבו םיעבצב שומיש ,םייוטיב ,םיחוסינל ,םילימל םג וסחייתה