תואמגוד יתש ןאכ ואיבהו ,היזיוולטב תומוסרפב ופצ
םינוש םיכרצל תוסחייתה ןהבש םתיארש תומוסרפל
.ונינמש םיכרצה תמישר ךותמ


ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ