היכרריה רידגה ,(1954) ולסמ םהרבא עדונה גולוכיספה
תיתחתב םיאצמנ םייסיסבה םיכרצה לכ הבש םיכרצ לש
םיצבושמ םה ,רתוי "םילענ" םיכרצהש לככו ,הדימריפ לש
תגצוימ ללכ ךרדב הירואיתה .הדימריפב רתוי הובג םוקמב
,המגודל .םדוקה בלשב יולת הב בלש לכ רשאכ ,הדימריפכ
תא ןיידע קפיס אל םא הינשה המרב ךרוצב שח אל םדא
.הנושארה המרב םיכרצה

:הדימריפב תומרה הלאו
הרוטרפמט ,םימ ,לכוא ,ןצמחב ךרוצה :םייסיפ םיכרצ .1
.דועו ןימ ,באכמ תוענמיה ,הניש ,החונ
.הנכסה םוחתל ץוחמ תויהל ךרוצה :הנגה יכרצ .2
.תיתרבח תולבוקמ ,תוכייתשה ,הביח :הבהאב ךרוצה .3
הכרעה תלבק ,תויגשיה ,וגאה חופיט :הכרעהב ךרוצה .4
.ימצע ךרע לש השגרה ,תימצע הכרעה ,הרבחהמ
ושמומ םימדוקה ויכרצש םדא :ימצע שומימב ךרוצה .5
םמשלש םירבדה תא תושעל ךירצ אוה ובש בלשב אצמנ
."ולש תוחילשה תא עצבל" .הזה םלועב םייק אוהש ןימאמ אוה
.הקיטטסאב ךרוצהו ,תעדל ךרוצה תא וכותב ללוכ הז בלש


.הדימריפב םיאתמה בלשה ךותב ונינמש םיכרצהמ דחא לכ ומיש
:(הירוגטקל גווסל ולכות אלש םיכרצ ויהיו ןכתיי)

ןימ
תוכייתשה
תלוזל הקנעה
הנווכה
תונפקות
הטילש
תויגשיה
הרקוי
בל תמושת
הימונוטוא
החירב
הנגה
הקיטתסא
תונרקס
םיגולויסיפ םיכרצ