,תרושקתל םילדומ ינש םתרכה הז רועישב
.תולבגמ םהמ דחא לכלו ,רחא טביה שיגדמ םהמ דחא לכ
וריבסהו ,תרושקתה ךילהתל םכלשמ לדומ תונבל וסנ
.ולש תולבגמה םהמו ,ולש דוחייה והמ.תובושתה חול לע ומסרופי תורחבנ תובושת

w