.םויה תושדח תא וקדבו 2 ץורע תושדח רתאל וסנכיה
(A) ןעומה םכתעדל והימ :ןילקמו ילטסוו לדומ יפ לע
.('וכו יאבצ בתכ ,ךוניח יניינעל בתכ ,ץוח בתכ) ?םיעוריאהמ דחא לכב
.םכתרעשה תא ובתכ הדילו תרתוכה תא וקיתעה

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ