1 רועיש
(הנושאר םעפ) ?תרושקת יהמ
(הינש םעפ) ?תרושקת יהמ - 1 ליגרת
תרושקת תוכרעמ - 4 ליגרת
תרושקתל תופסונ תואמגוד - 1 ףסונ ליגרת
2 ףסונ ליגרת

2 רועיש
?"שער" והמ - 1 ליגרת
"הנבה יא קר התיה וז" - 4 ליגרת

3 רועיש
םינומה תרושקתו תישיא-ןיב תרושקת - 2 ליגרת

4 רועיש
ףוג תפש - 1 ליגרת
םירואית רופסניא ,תחא תואיצמ - 3 ליגרת
תואיצמו הפמ - 1 ףסונ ליגרת

5 רועיש
היצלופינמה תא שפח - 2 ליגרת
?ישיא רופיס וא חוויד - 4 ליגרת

6 רועיש
?תרושקתה תעפשהל ןותנ ה/תא םאה - 1 ליגרת
סדיילב-רלורה
?תמוסרפה תרכומ המ - 2 ליגרת
ולש המסיסהו רצומ לכ - 4 ליגרת
היזיוולטב תומוסרפ - 1 ףסונ ליגרת

7 רועיש
?תיבלש ודה המירזה ךילהת דבוע דציכ - 2 ליגרת
?םכתביבסב תועדה יגיהנמ םהימ - 3 ליגרת

8 רועיש
לווסאל לדומ - 1 ליגרת
ןונאש לדומ תמועל לווסאל לדומ - 3 ליגרת
1 ףסונ ליגרת

9 רועיש
חטשב בתכ - 1 ליגרת
תויתרבח תוכרעמ - 4 ליגרת
20-ה האמב הלרדניס - 5 ליגרת
ןעומה ימ - 1 ףסונ ליגרת

10 רועיש
?ןייסוח םאדס וא יקסניוול הקינומ - 3 ליגרת
האירק לש עגר - 5 ליגרת
םימחה םיעוריאה - 1 ףסונ ליגרת

11 רועיש
םירגובמ לש ירוחאה םוחתהו ימדקה םוחתה - 3 ליגרת

12 רועיש
ירוחאה םוחתהו ימדקה םוחתה - 2 ליגרת
יקסניוול תשרפ - 3 ליגרת
םיפוצרחה - 1 ףסונ ליגרת