יכילהת ונמגדהו תרושקתל תונוש תורדגה ונדמל הז רועישב
:םיביכרמה תא ללוכ תרושקתה ךילהתש וניאר .םינוש תרושקת
גשומל תונוש תורדגה וניארו ,ןפוצו רסמ ,ןעמנ ,ןעומ
טעמכ אצמנש ףסונ ביכרמ לע דמלנ אבה רועישב .תרושקת
.תרושקתב "שער"ה ביכרמ אוה :תרושקת ךילהת לכב