:םינורחאה םילדומה ינש תא ונרכה הז רועישב
תרושקתה תעפשהב קסוע לדומה :םויה רדס תעיבק לדומ
העיפומ העידיש לככ .םויה תחיש לעו ירוביצה םויה רדס לע
ךכ ,תרושקתב תבחרנ הדימב תרקוסמו רתוי טלוב םוקמב
לש םוקמ תספותו רוביצה יניעב רתוי הבושחכ תספתנ איה
.ירוביצה ןוידב דובכ
םיכרצל סחייתמ לדומה :םיקופיסהו םישומישה לדומ
לעו הידמל הפישחה לע םתעפשהו םישנאה לש םינושה
יעצמאב םדאה תטילש תא שיגדמ לדומה .םינכתה תריחב
.תרושקתה

םילדומה תשש לכ םוכיס - 6 ליגרת