רפסה רוד ןיב םייתוהמה םילדבהה לע ונדמע הז רועישב
היזיוולטה לש התעפשה תא וניארו ,היזיוולטה רוד ןיבל
ןדבוא" תעפות לע םג ומכ ,ונלש הבישחהו הסיפתה לע
לאכ היזיוולטל ונסחייתה ,ףסונב .ונימיב "תודליה
ןיבל הניב םילדבהה תא וננחבו "תידומיל תכרעמ"
.רפסה-תיב