היזיוולטה ןדיעב עודמ ןיבהל וניסינ הז רועישב
הליהב םירוטע אל רבכ םיאקיטילופהו םיגיהנמה
.םייממע רתוי תויהל םיכפוה םה עודמו ,רבעב ויהש יפכ
בושחה רבדהש ךכל המרג היזיוולטהש וניאר ,ןכ ומכ
רמוא אוה דציכ אלא רמוא יאקיטילופהש המ אל אוה
.תינויזיוולטה ותעפוהו ולש םינוניגה ,תאז