- תרושקתב "שער"ה גשומ לא ונעדוותה הז רועישב
המ ןיבל ןעומה רגשל ןווכתהש המ ןיב ירשפאה רעפה
.ןעמנה טולקל רומא היהש
,"שער"ב הוולמ תרושקת ךילהת לכ טעמכ ,השעמל
תונשרפמ תועבונה תוביסמ םא ןיב ,תוינכט תוביסמ םא ןיב
םינבומ םניאש םילמס וא םיליממ תעבונ איה םא ןיבו ,הנוש
.ןעמנל
,תרושקתה ךילהתמ דרפנ יתלב ביכרמ הווהמ "שער"הש ןוויכ
רפשל ונידיב ,םלשומ וניא םלועל תרושקתה ךילהתש רוכזל שי
.תלוזל תושיגרו תונלבוס ,תונלבס תועצמאב ךילהתה תא טעמב