.םינומה תרושקתל תישיא-ןיב תרושקת ןיב האוושה ונכרע הז רועישב
תרושקת ןיבל ,םינפ לא םינפ - הרישי תישיא-ןיב תרושקת ןיב םג ונחבה
,טנרטניא ,ןופלט ומכ ךווית יעצמאב ךרוצ שי הבש - תכוותמ תישיא
.'וכו הרבגה יעצמא
םיאבנמ םניאש םינוירטירק םנשיו ,תיעמשמ דח דימת הנניא הנחבהה
ללכ ךרדב תישיא-ןיב תרושקתב ,המגודל .תרושקתה גוס והמ רורב ןפואב
עיגמו לודג להקה םהבש םירקמ םנשי לבא ,ןטק אוה (ןעמנה) להקה
םירזענ ונא ,ךכיפל .םינומה תרושקת הנניא וז ןיידעו ,םישנא תואמל
.רבודמ תרושקת גוס הזיאב עובקל ידכ םינוירטירק לש לולכמב