,תרושקתה ךילהתב בושח דיקפת הפשלש ונדמל הז רועישב
יהשלכ הפשל ונלש תונויערהו תובשחמה תנפצה אלל ,השעמלו
ןתוא ריבעהל ונתורשפאב ןיא ,('וכו רויצ ,ףוג תפש ,תילולימ)
.םירחאל
תובורק םיתיעלו ,םייעמשמ דח דימת םניא הפשה ילמסש וניאר
למסש לככ - םילמס םתוא תא תרחא םישרפמ םינוש םישנא
.יעמשמ דח תוחפ אוה ךכ ,רתוי טשפומ
הנוש תויהל היושע םילמסל תונשרפה קר אלש וניאר ,ףוסבלו
םישנא ידיב הפשה תועצמאב תואיצמה רואית םג ,םדאל םדאמ
.הנוש ללכ ךרדב איה םינוש
םכרדב) ןתוא םישרפמ ,םהישוחב תודבועה תא םיטלוק םדא ינב
רואיתהש אצוי ךכ .םירחא ינפב ןרואת תעב ןתוא םיננסמ זאו (םה
.תיתימאה תואיצמהמ טעמ הנושש הפמ הווהמ רסמנש

תופמ"ב םינומהה תרושקת תשמתשמ דציכ הארנ אבה רועישב
.וניתועד לעו ונלש הבשחמה לע עיפשהל ידכ "תויביטלופינמ