"תויביטלופינמה תופמ"ב שומישל ונעדוותה הז רועישב
םילוקישה םהמו תווהתמ ןה דציכ ונדמל ,תרושקתה יעצמאב
.םתוא םיניזמש םיסרטניאהו