ידי-לע ןכרצה שגרל הינפה ןורקיע לע ונדמל הז רועישב
חותיפל יעצמאכ ,ונויגהו ולכשל קר אלו ,םינלמעותה
.תורש/רצומ שוכריש תנמ לע ולש םייסיסבה םיכרצה
םינלמעותה םינווכמ םהילא םיישונא םירציו םיכרצ 15 ונינמ
.תיטילופ הלומעתב ןהו תוירחסמ תומוסרפב ןה "םהיצח" תא