תרושקתב םירסמ ובש ךילהתה לע םתדמל הז רועישב
םירבוע םירסמה לכ אל .בחרה רוביצל םירבוע םינומה
,השעמל .תרושקתה יעצמאמ תורישי םישנאה לכל
םיפשחנש "העד יגיהנמ" תועצמאב םיכוותמ םבור
םידבעמ ,םתוניינעתהו םקוסיע םוחתב בר עדימ לא
.םהירכמו םהירבחל ותוא םיריבעמ זאו ,ותוא
םתוא םיבבוסה לע הבר העפשה העדה יגיהנמל
ןומאהו הברקה ללגב רקיעב לבא םתואיקב ללגב
.םהל םישכורש
יגיהנממ קלח לש םמוקמ תא קיתעה היזיוולטה ןדיע
ונלש ןדיעב העדה יגיהנממ קלח .היזיוולטה לא העדה
השוחת רוביצב תורצויש תויתרושקת תויומד םה
,ןכל תושמשמו ,הבריקו תוימיטניא לש המודמ
.העד יגיהנמכ