.רביוו ןונאש לדומו לווסאל לדומ - םילדומ ינש ונרכה הז רועישב
לש ומויק תדבועל םיסחייתמ םניאש - םייווק םה םילדומה ינש
.תרושקתה ךילהתב בושמה
- שדח ןכות םוחת לש ותליחתו לודג שודיח ווה הלא םילדומ םנמזב
תרושקתה תובאל םיבשחנ םה ,םהיתונורסח תורמל .תרושקת
.רתוי םירפושמ ,םירחא םילדומ ולעו וחמצ םכותמו ,םיבר םינבומב