:תרושקתל םיפסונ םילדומ ינש ונרכה הז רועישב
,ןעומה ןיב םינושה םיסחיה תא ראתמה לדומ :ןיילקמו ילטסוו לדומ
.תרושקתה יעצמאו ןעמנה
ךילהתכ תרושקתה ךילהת תא ראתמה לדומ :יליירו ילייר לדומ
תוליעפ םניא םישנא ןיב עדימ יפוליח :םייתרבח םימרוגמ עפשומה
ןכלו ,תונוש תויתרבח תוכרעממ םיעפשומ םינוש םישנאו ,תינכמ
.םילמס םתואל וא עדימ ותואל הנוש הרוצב וביגיו וגהני םה