םיליגרת

?תרושקת יהמ .1

ןפוצו רסמ ,ןעמנ ,ןעומ .2

?אל וא תרושקת .3

תרושקת תוכרעמ .4

ןויד תצובק .5םיפסונ םיליגרת

תרושקתל תופסונ תואמגוד .1

תונוש תרושקת תוביבס .2