םיליגרת

?םויה רדס לע םויה המ .1

?םויה רדס תא עבוק המ .2

?ןייסוח םדאס וא יקסיוול הקינומ .3

?םיפידעמ םתא תרושקת יעצמא הזיא .4

האירק לש עגר .5

םילדומה תשש לכ םוכיס .6םיפסונ םיליגרת

םימחה םיעוריאה .1