:טנרטניאב תועיפומש תואבה תושדחה תורודהמ תשולש תא ורקס
(2 ץורעב היזיוולטה תושדח תא גציימ) "2 ץורע תושדח" - היזיוולט
"לארשי לוק לש תושדחה תשר - 'ב תשר" - וידר
(הלוגע העש לכב תושדחה תרודהמל וניתמה)
.ףסונ ןותיע םג קודבל יאדכ - "ץראה" - תונותיע

רדס לדומ לש המרגאידה תא ואלמו תועידיה תא ורקס
ףרוצמה ץבוקבש םויה

תדימ לע טילחהל םכל רוזעל םילוכיש םינוירטירקה
:םה היגוסב לופיטה
ףצרב העידיה םוקמ ·
העידיל שדקומה ןמזה וא בותכה טוריפ ·
םירחא םיאשונל תיסחי
תורוקמ לש בר רפסמב העידיה תעפוה ·
(וללה תורודהמהמ השולש וא םיינשב)