,1999ב הלשממה תושארל תוריחבה ינפל םייעובשכ
יכמות תא התניכו הנושלב ןייד יקית תינקחשה הדעמ
הרימאה ."ףוספסא" הלימב ןהכמה הלשממה שאר
םגו ,ןותיעב תידדצ העידיכ ראשיהל הלכי וזה הטובה
תורתוכה תא סופתלו םימוצע םידמימל חפנתהל הלכי
"הטילחה" תרושקתה .תרושקתה יעצמא לכב תוישארה
םינותיעה םיפצומ ויה עובשה ךלהמבו הינשה היצפואב
רבחה לש םיקימעמ םיחותינ ,תויונשרפ ,דגנו דעב תובתכב
םיאקיטילופ וחכוותהו ונייאור היזיוולטב ,תילארשיה
אשונה ביבס השגר תיתרושקתה תחלקהו ,םינוש םישנאו
אוהו ירוביצה ןוידה זכרמל אשונה ךפה הרהמב .הזה
םיימוימוי םייוטיבבו םירקיטסב ,םישנאה תוחישב בלתשה
הרבס ףא התיה ?"הטילא וא ,ףוספסא התא" :םישנא לש
תוריחבב םירחובה ילוקיש לע עיפשת וזה הרימאהש
.ןכמ רחאל םייעובש ומייקתהש

?םירחא םירקמבו הז הרקמב םויה רדס לע "טילחמ" םכתעדל ימ
אשונל ךופהל אשונל ומרגש םינושה םימרוגה ,םכתעדל ,םהימ
?תורחאה םויה תורתוכ ןיב םלעיהל אלו עובשה
.ןוידה תצובקב םכתעד תא ועיבה