2 ץורע לש תושדחה רתאל וסנכיה
."תושדחה ןויכרא" לע וצחל
"יקסניוול" :הלימה רחא שופיח וכרע
"קאריע" :הלימה רחא ףסונ שופיח וכרע

םירוזש קאריעב תופקתהה לע םיחוויד דציכ בל ומיש
.ןוטנילק טפשמל םירושקה םיחוויד ךותב
לע טעמ ליפאהל קאריעמ תועידיה וחילצה םכתעדל םאה
?ךכל תויאר אוצמל םילוכי םתא םאה ?יקסניוול תשרפ

ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ