.ףייעמ םוי רחאל תיבב ה/תא .ברעב 21:00 העשה
?ךורצל י/ףידעת תרושקת יעצמא הזיא
ןיינעמ רפס
ןותיע
היזיוולט
וידר
טנרטניאב השילג
עונלוק
םירבח םע החיש.תיבב ראשיהל ה/טילחמ ה/תאו ליחתה שדח םוי .שפוחב ה/תא
?י/ףידעת תרושקת יעצמא הזיא .ךל םמעשמ תצק
ןיינעמ רפס
ןותיע
היזיוולט
וידר
טנרטניאב השילג
עונלוק
םירבח םע החישהמ תעדל הצור ה/תא .רחואמ דומלל םיליחתמ םויה .רקוב
?י/הנפת ןאל .םלועב םויה שדחתה
ןיינעמ רפס
ןותיע
היזיוולט
וידר
טנרטניאב השילג
עונלוק
םירבח םע החיש?םילאשמה תואצות ןיב םילדבה םתיאר םאה

3 לאשמ

2 לאשמ

1 לאשמ