."היזיוולטב הייפצל תוביסה" :רמאמה תא וארק

:תקפסמ היזיוולטהש םיכרצ יגוס השולשל סחייתמ רמאמה
.םיוסמ ןכות לשב הייפצ .1
.קופיסל רוקמכ הייפצה םצע .2
.םייתרבח םיכרצ תקפסמכ הייפצה .3
םה דציכ י/רבסהו ,וללה םיכרצהמ דחא לכל י/סחייתה
?ישיא ןפואב ךלצא יוטיב ידיל םיאב

s
ימש
תינורטקלאה יתבותכ
הבושתה אשונ
העדומ עבצ