.םילדומ השיש ונרכה םינורחאה םירועישה תשולשב
.ןאכ וצחל םהב רכזיהל ידכ
:האבה הלבטה יפ לע םילדומה ןיב האוושה וכרע
םילדומל םיטנוולר אלש םינוירטירק שי םא :הרעה
.קיר םיאתמה אתה תא וריאשה םימיוסמ


םיכרצ
םיקופיסו
רדס
םויה
ילייר
יליירו
ילטסו
ןילקמו
ןונאש
רבוו
לווסאל  
            םימרוג וליא
םיפתתשמ
ךילהתב
?תרושקתה
            לדומה םאה
יווק אוה
(ירטיס-דח)
ילגעמ וא
?(ירטיס-וד)
            ןעמנה םאה
וא יביסאפ
יביטקא
ךילהתב
?תרושקתה
,יביטקא םא
?דציכ
            שי םאה
תוסחייתה
לע העפשהל
?ןעמנה
,ןכ םא
?הניחב וזיאמ
            לדומה םאה
תרושקת שיגדמ
וא תישיאניב
תרושקת
?םינומה
            לדומה םאה
סחייתמ
תעפותל
?"שער"ה
,ןכ םא
?ןפוא הזיאב
            םייק םאה
דוגינ לדומב
לדומל והשלכ
הזיאל ?רחא
הזיאבו לדומ
?ןיינע
            המ
שודיחה/דוחייה
לדומה לש
םילדומ תמועל
לש םירחא
ךילהת
?תרושקתה.ףרוצמה WORD ץבוקב העיפומ הלבטה
.ילאוטריוה הרומל וחלשו התוא ואלמ