םיליגרת

תויכבדנ תמועל תויתינבת .1

ןמזה תנוכמ .2

םירגובמ לש ירוחאה םוחתהו ימדקה םוחתה .3

?תלוגנרתה וא הציבה .4

?היזיוולטה םע תורחתב דדומתהל רפסה-תיב לע דציכ .5