:האבה הנומתה םכינפל.םיטפשמ השולשב םילימב הנומתה תא וראת .1שיש חינהל ריבס .היזיוולט טרסמ החוקל הנומתהש חיננ .2
.העונת םגו ,תונומתה תא םיוולמש םילילצו תולוק םג
לש וחומב תרצונש הנצסה תיינב לש ךילהתה תא ראת
.טרסב הפוצש ימ לש וחומב הנצסה תיינב ךילהת תמועל ארוק