:םהיתומש תא ונייצו םתארקש האירק ירפס השולשב ורכזיה

    'ד-'ב התכב םתייהשכ םתארקש רפס .1
    'ז-'ה התכב םתייהשכ םתארקש רפס .2
    'י-'ח התכב םתייהשכ םתארקש רפס .3


?האירקה תמר תניחבמ םינוש ויה םירפסה םאה
?םהיניב לידבה המ
.(םיטעומ םילדבה - 5 ,םיבר םילדבה - 1 :הבושת לכל ןויצ ןת)

1
2
3
4
5
הפש
1
2
3
4
5
בתכ לדוג
1
2
3
4
5
בתכ דוקינ
1
2
3
4
5
רפסה ךרוא
1
2
3
4
5
לש ישוק תגרד
םילימה רצוא
1
2
3
4
5
םיטפשמה תובכרומ
1
2
3
4
5
םייומידב שומיש
תוטשפומ תורופאטמו